Oferta

Obsługa Księgowa

 • ewidencjonowanie dokumentów w księgach rachunkowych, podatkowej księdze przychodów i rozchodów, ryczałcie ewidencjonowanym,
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, wyposażenia,
 • prowadzenie ewidencji oraz deklaracji dla potrzeb rozliczeń podatku VAT i podatku dochodowego,
 • sporządzanie sprawozdań finansowych zgodnie z ustawą o rachunkowości,
 • kontrola przekazywanych dokumentów pod względem formalnym i rachunkowym,
 • przechowywanie dokumentów księgowych.

Obsługa Kadrowa

 • przygotowywanie umów o pracę oraz wszelkich innych dokumentów związanych z zatrudnieniem,
 • przygotowywanie umów cywilnoprawnych: umowa zlecenie, umowa o dzieło,
 • ustalanie wymiaru urlopów wypoczynkowych i ewidencja ich wykorzystania,
 • gromadzenie i przechowywanie teczek osobowych,
 • sporządzanie dokumentów związanych z ustaniem zatrudnienia.

Obsługa Płacowa

 • miesięczne listy wynagrodzeń osób zatrudnionych na umowę o pracę,
 • sporządzanie rachunków do umów cywilnoprawnych,
 • naliczanie zasiłków w razie choroby i macierzyństwa,
 • przygotowywanie miesięcznych deklaracji osób zatrudnionych dla ZUS,
 • sporządzanie rocznych deklaracji o dochodach oraz pobranych zaliczkach na podatek dochodowy PIT-11,
 • wystawianie zaświadczeń o zatrudnieniu i zarobkach,
 • zgłoszenia i wyrejestrowania pracowników z ZUS.

Doradztwo Podatkowe

 • doradztwo ekonomiczne, finansowe i podatkowe mające na celu optymalizację obciążeń podatkowych,
 • pomoc w wyborze formy opodatkowania działalności gospodarczej,
 • rejestracja działalności,
 • analizy ekonomiczne - wnioski kredytowe, biznesplan,
 • interpretacja oraz wyjaśnienia w zakresie obowiązujących przepisów.